RĘKODZIEŁO
Z POLSKI

Regulamin sklepu

(Regulamin dla Użytkowników)

 Data publikacji: 01.03.2022

Serwis internetowy Mała Fabryczka, dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl promuje polskie rękodzieło. Serwis daje możliwość obejrzenia wielu wyjątkowych i unikatowych produktów a także poznanie ich twórców i umożliwia kontakt z nimi. Administrator serwisu nie jest stroną w kontakcie między Użytkownikiem i Artystą, a jedynie stwarza techniczną możliwość przeglądania Produktów, profili ich twórców oraz udostępnia adres email.

Administratorem serwisu jest Anna Mielcuch, ul. Wrzosowa 66, 05-408 Glinianka.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Anna Mielcuch, ul. Wrzosowa 66, 05-408 Glinianka,
 • Producent lub Artysta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub spółka cywilna, prowadząca sprzedaż produktów rękodzielniczych zaprojektowanych i wytworzonych przez siebie,
 • Produkt – produkt rękodzielniczy widoczny w Serwisie, stanowiący własność Producenta, wytworzony przez Producenta i prezentowany za pośrednictwem Serwisu przez Producenta,
 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/regulamin/3,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, korzystający z Serwisu.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 

§ 3

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

 1. Podstawową funkcją Serwisu, a zarazem usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu (patrz § 4 Regulaminu). Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą przejścia przez Użytkownika do którejkolwiek strony Serwisu, a kończy się z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 2. Administrator umożliwia Użytkownikowi zapisanie się na newsletter Serwisu w celu otrzymywania wiadomości e-mail zawierających informacje związanych z Serwisem (patrz § 7 Regulaminu). Jeśli Użytkownik zapisze się na newsletter, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci przesyłania newslettera. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą zapisania się na newsletter.
 3. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika wszystkie usługi nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownik nie dokonuje na rzecz Administratora jakichkolwiek opłat w związku z korzystaniem z Serwisu.

 

§ 4

Zawartość Serwisu

 1. Każdy Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Zawartość Serwisu tworzą, w szczególności, informacje o Produktach oraz informacje i opinie o Producentach.
 3. Zawartość Serwisu tworzą teksty, zdjęcia oraz materiały graficzne.
 4. Zawartość Serwisu może pochodzić od Administratora, Artystów i Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że od Użytkowników pochodzą wyłącznie opinie o Producentach.
 5. Informacje o Produktach i Producentach pochodzą bezpośrednio od Producentów, tj. są dodawane przez Producentów z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu.
 6. Wśród informacji o Producentach znajdują się:
  1. dane identyfikacyjne Producenta,
  2. oceny i komentarze o Producencie dodane przez Użytkowników,
  3. wszystkie Produkty, jakie Producent dodał w Serwisie,
  4. informacje dodatkowe dodane przez Producenta.
 7. Opinie o Producentach pochodzą bezpośrednio od Użytkowników, tj. są dodawane przez Użytkowników z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu (patrz § 6 ust. 10 Regulaminu).

 

§ 5

Korzystane z serwisu

 1. Każdy Użytkownik może przeglądać za pośrednictwem Serwisu produkty prezentowane przez Producentów.
 2. Producentem może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak również osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej.
 3. Prezentowane ceny Produktów są cenami poglądowymi, jakie Producent ustalił dla swoich produktów wyznaczając w ten sposób orientacyjną ich wartość. Ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych, ale mogą być prezentowane również w dolarach amerykańskich albo euro, w zależności od wyboru podmiotu przeglądającego Serwis. Ceny w dolarach amerykańskich albo euro prezentowane są w wyniku przeliczenia cen w polskich złotych wg średnich kursów NBP.
 4. Administrator nie pośredniczy w jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy Użytkownikami i Artystami ani nie pośredniczy w ewentualnej umowie kupna - sprzedaży Produktów. Rola Administratora ogranicza się wyłącznie do stworzenia technicznej możliwości Prezentacji Produktów i udostępniania adresu email.

 

§ 6

Konto w Serwisie

 1. Obecnie nie ma możliwości założenia zwykłego konta Użytkownika w Serwisie. Niniejszy punkt dotyczy tylko Użytkowników, którzy założyli konto zanim nastąpiła aktualizacja Serwisu
 2. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Zarówno adres e-mail, jak i hasło Użytkownik może zmienić po zalogowaniu się do konta, z poziomu zakładki „Edycja danych”.
 3. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może komunikować się z Producentami, których Produkty dostępne są w Serwisie. Komunikacja polega na wymianie wiadomości elektronicznych, które wysyłane i odbierane są z wykorzystaniem mechanizmu Serwisu. Komunikacja możliwa jest z poziomu zakładki „Poczta”. Zakazane jest przesyłanie wiadomości naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności wiadomości wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość wysyłania i odbierania wiadomości przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Użytkownik naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta, jak również uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie. Zakazane jest również przesyłanie wiadomości zachęcających Producentów do sprzedaży Produktów lub założenie konta na innych serwisach internetowych związanych z rękodziełem, jak również wiadomości zapraszających do udziału w jakichkolwiek ankietach. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta oraz uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie.
 4. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może dodawać Produkty lub Producentów do listy obserwowanych poprzez kliknięcie w przycisk „Obserwuj ofertę” lub „Obserwuj sklep”. Listę obserwowanych Produktów i Producentów Użytkownik znajdzie w zakładce „Obserwowane”.
 5. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do konta, przechodząc do zakładki „Edycja danych”. Z poziomu zakładki „Edycja danych” Użytkownik może również zdefiniować swój nick, jakim będzie podpisywany, dodając komentarze w Serwisie (opinie o Producentach). Jeżeli Użytkownik nie zdefiniuje podpisu jako nick będzie używane jego imię oraz pierwsza litera nazwiska, zgodnie z danymi przypisanymi do konta.
 6. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może przeglądać wszystkie złożone przez siebie za pośrednictwem Serwisu zamówienia przed aktualizacją Serwisu. Dotyczy to zamówień złożonych po uprzednim zalogowaniu się do konta.
 7. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może dodawać w Serwisie komentarze na temat Producentów, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik może dodać wyłącznie jeden komentarz na temat Producenta i tylko w sytuacji, gdy zawarł uprzednio z Producentem Umowę za pośrednictwem Serwisu. Dodanie komentarza odbywa się poprzez skorzystanie z opcji “Wystaw komentarz” dostępnej z poziomu zakładki “Moje zamówienia”. Wraz z komentarzem, Użytkownik może ocenić Producenta, przypisując mu określoną ilość punktów w postaci gwiazdek (od 1 do 5). Zakazane jest dodawanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności komentarzy wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość dodawania komentarzy przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Użytkownik naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta, jak również uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie. Zakazane jest również dodawanie komentarzy zachęcających Producentów do sprzedaży a pozostałych Użytkowników do kupna Produktów na innych serwisach internetowych. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta oraz uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie. Administrator może również usuwać komentarze dodawane w Serwisie, które naruszają zakazy, o których mowa powyżej. Dodając komentarz, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w Serwisie wraz ze swoim podpisem zdefiniowanym zgodnie z ust. 8 powyżej.
 8. Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto w Serwisie, wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail Administratora, tj. [email protected]. Administrator usunie konto Użytkownika niezwłocznie po zapoznaniu się z żądaniem, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Wraz z usunięciem konta, ulega zakończeniu świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia dodanych przez Użytkownika komentarzy.
 9. Jeżeli konto Użytkownika zostanie usunięte, nie będzie już możliwości ponownego założenia konta w Serwisie z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do usuniętego Konta. W takiej sytuacji, Użytkownik otrzyma następujący komunikat: "Wpisany adres e-mail istnieje już w naszej bazie".

 

§ 7

Newsletter

 1. Każdy Użytkownik może zapisać się na newsletter.
 2. Użytkownik może zapisać się na newsletter, klikając w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu albo w trakcie składania zamówienia.
 3. Zapisanie się na newsletter po kliknięciu w przycisk „Zapisz się”, polega na wypełnieniu formularza zapisu i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu zapisu należy podać adres e-mail, na który newsletter będzie wysyłany. Przesłanie formularza zapisu wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter. Zapisanie się na newsletter w trakcie składania zamówienia polega na zaznaczeniu stosownej treści checkboxu zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 14 Regulaminu.
 4. Z chwilą zapisania się na newsletter, rozpoczyna się świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 5. W ramach newslettera, Administrator przesyła Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające informacje związane z Serwisem.
 6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w stosowny link zawarty w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub wypełniając formularz wypisania się z newslettera dostępny po kliknięciu w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu. Wraz z rezygnacją z otrzymywania newslettera, ulega zakończeniu świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 8

Rozstrzyganie sporów

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. W zakresie sporów pomiędzy Użytkownikiem a Producentem związanych z zawartą za pośrednictwem Serwisu Umową przed aktualizacją serwisu, Użytkownik powinien szukać informacji w regulaminie Producenta, z którym Użytkownik zawarł Umowę, a który to regulamin Producenta Użytkownik zaakceptował zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 13 Regulaminu. Regulamin każdego z Producentów Użytkownik otrzymał pocztą elektroniczną jako załącznik przy składaniu zamówienia w Serwisie.

 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/polityka-prywatnosci/11

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji lub aktualizacji w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Dla Użytkownika, który nie posiada konta w Serwisie, wiążący jest Regulamin dostępny w Serwisie w chwili uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik, który posiada konto w Serwisie, zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do konta. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Użytkownika, który posiada konto w Serwisie, po zaakceptowaniu przez niego zmienionej treści Regulaminu.

 

Zapisz się aby otrzymać informacje o promocjach oraz nowościach.

Co kupić dziewczynie na walentynki 2022 - 10 inspiracji handmade Co kupić dziewczynie na walentynki 2022 - 10 inspiracji handmade
 • Używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Szczegóły znajdziesz w regulaminie serwisu.
 • Zamknij
^