RĘKODZIEŁO
Z POLSKI

Regulamin sklepu

(Regulamin dla Użytkowników)

 Data publikacji: 26.07.2017

Serwis internetowy Mała Fabryczka, dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl, skupia twórców produktów rękodzielniczych, umożliwiając im prezentowanie swoich produktów w serwisie, a użytkownikom serwisu zawieranie umów sprzedaży produktów rękodzielniczych bezpośrednio z ich twórcami. Administrator serwisu nie jest stroną zawieranych za pośrednictwem serwisu umów sprzedaży, a jedynie stwarza techniczną możliwość zawierania takich umów bezpośrednio pomiędzy użytkownikami serwisu a twórcami produktów rękodzielniczych.

Administratorem serwisu jest Anna Mielcuch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA FABRYCZKA ANNA MIELCUCH”, ul. Wrzosowa 66, 05-408 Glinianka, NIP: 5321775948.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Anna Mielcuch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA FABRYCZKA ANNA MIELCUCH”, ul. Wrzosowa 66, 05-408 Glinianka, NIP: 5321775948,
 • Producent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub spółka cywilna, prowadząca sprzedaż produktów rękodzielniczych zaprojektowanych i wytworzonych przez siebie,
 • Produkt – produkt rękodzielniczy widoczny w Serwisie, stanowiący własność Producenta, wytworzony przez Producenta i sprzedawany za pośrednictwem Serwisu przez Producenta,
 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/regulamin/3,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl,
 • Umowa – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Producentem,
 • Użytkownik – każdy podmiot, korzystający z Serwisu.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail – potrzebny do założenia konta w Sklepie oraz zawarcia umowy sprzedaży z Producentem.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Natomiast założenie konta w Serwisie lub zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 

§ 3

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

 1. Podstawową funkcją Serwisu, a zarazem usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu (patrz § 4 Regulaminu) oraz zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów bezpośrednio z Producentem (patrz § 5 Regulaminu). Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą przejścia przez Użytkownika do którejkolwiek strony Serwisu, a kończy się z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 2. Ponadto, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość założenia konta w Serwisie. Jeśli Użytkownik założy konto w Serwisie, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci utrzymywania konta w Serwisie, zapewnienia Użytkownikowi dostępu do konta oraz zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcji Serwisu dostępnych wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie (patrz § 6 Regulaminu). Rozpoczęcie świadczenia usługi w tym zakresie następuje z chwilą aktywacji konta.
 3. Administrator umożliwia również Użytkownikowi zapisanie się na newsletter Serwisu w celu otrzymywania wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i ofertach związanych z Serwisem (patrz § 7 Regulaminu). Jeśli Użytkownik zapisze się na newsletter, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci przesyłania newslettera. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą zapisania się na newsletter.
 4. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika wszystkie usługi nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownik nie dokonuje na rzecz Administratora jakichkolwiek opłat w związku z korzystaniem z Serwisu. Natomiast same Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu z Producentami są umowami odpłatnymi.

 

§ 4

Zawartość Serwisu

 1. Każdy Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Zawartość Serwisu tworzą, w szczególności, informacje o Produktach oraz informacje i opinie o Producentach.
 3. Zawartość Serwisu tworzą teksty, zdjęcia oraz materiały graficzne.
 4. Zawartość Serwisu może pochodzić od Administratora, Producentów i Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że od Użytkowników pochodzą wyłącznie opinie o Producentach.
 5. Informacje o Produktach i Producentach pochodzą bezpośrednio od Producentów, tj. są dodawane przez Producentów z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu.
 6. Wśród informacji o Producentach znajdują się:
  1. dane identyfikacyjne Producenta,
  2. wskazanie czy Producent jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą,
  3. oceny i komentarze o Producencie dodane przez Użytkowników,
  4. wszystkie Produkty, jakie Producent dodał w Serwisie,
  5. informacje dodatkowe dodane przez Producenta.
 7. Wśród informacji o Producentach znajdują się również regulaminy sprzedaży stosowane przez każdego z Producentów. Regulamin ten jest integralną częścią Umowy, jaką Użytkownik może zawrzeć z Producentem za pośrednictwem Serwisu i podlega akceptacji przez Użytkownika w toku składania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 13 Regulaminu.
 8. Opinie o Producentach pochodzą bezpośrednio od Użytkowników, tj. są dodawane przez Użytkowników z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu (patrz § 6 ust. 10 Regulaminu).

 

§ 5

Zawarcie Umowy

 1. Każdy Użytkownik może zawrzeć za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży produktów widocznych w Serwisie bezpośrednio z ich Producentem.
 2. Producentem może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak również osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej. Informacja w tym zakresie znajduje się zawsze pośród informacji o danym Producencie.
 3. Ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych, ale mogą być prezentowane również w dolarach amerykańskich albo euro, w zależności od wyboru Użytkownika. Niemniej jednak, ceną wiążącą dla Użytkownika jest zawsze cena wyrażona w polskich złotych. Ceny w dolarach amerykańskich albo euro prezentowane są w wyniku przeliczenia cen w polskich złotych wg średnich kursów NBP. Płatność dokonywana przez Użytkownika również dokonywana jest zawsze w polskich złotych, co oznacza, że jeżeli płatność dokonywana jest z rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż polski złoty, stosownego przeliczenia dokonuje bank, stosując przyjęty przez siebie kurs wymiany, a kurs ten nie musi odpowiadać kursowi wykorzystanemu przez mechanizm Serwisu do zaprezentowania cen Produktów w walucie innej niż polski złoty.
 4. Umowę sprzedaży z Producentem może zawrzeć zarówno Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania lub siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zawsze jednak dostawa kupionych Produktów będzie możliwa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ o możliwości takiej decyduje Producent. Możliwe sposoby dostawy Produktów, w tym informacja o możliwości dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się zawsze w opisie każdego Produktu
 5. Administrator nigdy nie jest stroną Umowy zawieranej przez Użytkownika z Producentem. Rola Administratora ogranicza się wyłącznie do stworzenia technicznej możliwości zawarcia takiej Umowy.
 6. Dane Producenta, z którym Użytkownik zawrze Umowę, składając zamówienie, widoczne są zawsze w opisie Produktu.
 7. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik musi złożyć zamówienie, podejmując następujące kroki:
  1. dodać interesujący go Produkt lub Produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” widoczny przy Produkcie – jeżeli Użytkownik doda do koszyka Produkty pochodzące od więcej niż jednego Producenta, dla Produktów każdego Producenta zostanie stworzony oddzielny koszyk i w stosunku do Produktów każdego Producenta Użytkownik będzie musiał złożyć oddzielne zamówienie (wynika to z mechanizmów Serwisu),
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. wybrać sposób wysyłki zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,
  4. podać kod rabatowy, jeśli Użytkownik takowy posiada – z kodów rabatowych mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający konto w Serwisie, wobec czego przed skorzystaniem z kodu należy zalogować się do konta,
  5. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  6. podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, adres),
  7. zadecydować o chęci otrzymania faktury, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym - jeżeli Producent jest podatnikiem VAT, wystawi Użytkownikowi fakturę VAT; jeżeli Producent nie jest podatnikiem VAT, wystawi Użytkownikowi zwykłą fakturę; jeżeli Producent nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wystawi Użytkownikowi faktury w ogóle,
  8. zadecydować o chęci założenia konta w Serwisie, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym – tylko, jeżeli Użytkownik składa zamówienie nie będąc zalogowanym do swojego konta,
  9. podać ewentualne uwagi do zamówienia, jeśli Użytkownik takowe posiada,
  10. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  11. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  12. zaakceptować Regulamin Serwisu – Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem Serwisu i zaakceptować go tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami; akceptacja Regulaminu Serwisu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia; jeżeli Użytkownik składa zamówienie po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta w Serwisie, nie zostanie mu wyświetlony checkbox z akceptacją Regulaminu Serwisu, ponieważ zaakceptował ten Regulamin wcześniej, zakładając konto,
  13. zaakceptować regulamin Producenta - Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z regulaminem Producenta i zaakceptować go tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami; akceptacja regulaminu Producenta jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  14. zadecydować o chęci otrzymywania newslettera Serwisu, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym,
  15. kliknąć w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 8. Po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie i dokonującemu zakupu po zalogowaniu do tego konta zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający złożenie zamówienia. Użytkownik nieposiadający konta w Serwisie otrzyma wiadomość email o konieczności dodatkowej weryfikacji podanego podczas składania zamówienia adresu email wraz ze specjalnym linkiem do tej weryfikacji i musi w ten link kliknąć. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Producentem Produktów objętych zamówieniem. Użytkownik nieposiadający konta w serwisie powinien potwierdzić podany przez siebie adres email w ciągu 24 godzin, po tym czasie niepotwierdzone zamówienie może zostać potraktowane jako nieważne. Opłacenie zamówienia przez płatności elektroniczne zaraz po zakupie przy użyciu linku z komunikatu o złożonym zamówieniu jednoznaczne jest z poprawną weryfikacją adresu email.
 9. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane również na adres e-mail przypisany do zamówienia (podany w formularzu zamówienia lub przypisany do konta Użytkownika w Serwisie).
 10. Jeżeli Użytkownik wybrał elektroniczną płatność za zamówienie, w komunikacie oraz potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, Użytkownik znajdzie link umożliwiający mu dokonanie płatności. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zamiast linku do płatności elektronicznej, zostaną udostępnione mu dane do wykonania przelewu. Użytkownik dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz Producenta. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w ciągu 7 dni od jego złożenia.
 11. Po zawarciu Umowy, Użytkownik może kontaktować się z Producentem telefonicznie lub za pośrednictwem mechanizmu wiadomości prywatnych dostępnych dla Użytkowników, którzy założyli konto w Serwisie. Gdy Użytkownik nie ma konta w Serwisie może skontaktować się z Producentem za pomocą specjalnego linku "Kontakt ze Sprzedawcą", który znajduje się w wiadomości email wysyłanej jako potwierdzenie zawarcia umowy.
 12. Umowa zawarta przez Użytkownika z Producentem zostanie wykonana przez Producenta zgodnie z postanowieniami regulaminu Producenta, który Użytkownik zaakceptował zgodnie z ust. 5 pkt 13 powyżej.
 13. Wszelkie szczegóły związane z Umową zawartą przez Użytkownika z Producentem znajdują się w regulaminie Producenta, który Użytkownik zaakceptował zgodnie z ust. 5 pkt 13 powyżej.

 

§ 6

Konto w Serwisie

 1. Każdy Użytkownik może założyć konto w Serwisie.
 2. Użytkownik może założyć konto z poziomu zakładki „Zarejestruj się” widocznej w górnym menu Serwisu lub w trakcie składania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 8 Regulaminu.
 3. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane niezbędne do założenia konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, kod pocztowy, miasto, adres, numer telefonu. Przesłanie formularza rejestracyjnego wymaga również zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia konta.
 4. Po założeniu konta wymagana jest jeszcze jego aktywacja poprzez kliknięcie w link przesłany Użytkownikowi na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po kliknięciu w link, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem aktywacji konta. Z tą chwilą rozpoczyna się świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 5. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Zarówno adres e-mail, jak i hasło Użytkownik może zmienić po zalogowaniu się do konta, z poziomu zakładki „Edycja danych”.
 6. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może komunikować się z Producentami, których Produkty dostępne są w Serwisie. Komunikacja polega na wymianie wiadomości elektronicznych, które wysyłane i odbierane są z wykorzystaniem mechanizmu Serwisu. Komunikacja możliwa jest z poziomu zakładki „Poczta”. Zakazane jest przesyłanie wiadomości naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności wiadomości wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość wysyłania i odbierania wiadomości przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Użytkownik naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta, jak również uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie. Zakazane jest również przesyłanie wiadomości zachęcających Producentów do sprzedaży Produktów na innych serwisach internetowych lub do sprzedaży poza Serwisem, jak również wiadomości zapraszających do udziału w jakichkolwiek ankietach. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta oraz uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie.
 7. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może dodawać Produkty lub Producentów do listy obserwowanych poprzez kliknięcie w przycisk „Obserwuj ofertę” lub „Obserwuj sklep”. Listę obserwowanych Produktów i Producentów Użytkownik znajdzie w zakładce „Obserwowane”.
 8. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może modyfikować swoje dane przypisane do konta, przechodząc do zakładki „Edycja danych”. Z poziomu zakładki „Edycja danych” Użytkownik może również zdefiniować swój nick, jakim będzie podpisywany, dodając komentarze w Serwisie (opinie o Producentach). Jeżeli Użytkownik nie zdefiniuje podpisu jako nick będzie używane jego imię oraz pierwsza litera nazwiska, zgodnie z danymi przypisanymi do konta.
 9. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może przeglądać wszystkie złożone przez siebie za pośrednictwem Serwisu zamówienia. Dotyczy to zamówień złożonych po uprzednim zalogowaniu się do konta.
 10. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może dodawać w Serwisie komentarze na temat Producentów, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik może dodać wyłącznie jeden komentarz na temat Producenta i tylko w sytuacji, gdy zawarł uprzednio z Producentem Umowę za pośrednictwem Serwisu. Dodanie komentarza odbywa się poprzez skorzystanie z opcji “Wystaw komentarz” dostępnej z poziomu zakładki “Moje zamówienia”. Wraz z komentarzem, Użytkownik może ocenić Producenta, przypisując mu określoną ilość punktów w postaci gwiazdek (od 1 do 5). Zakazane jest dodawanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności komentarzy wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość dodawania komentarzy przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Użytkownik naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta, jak również uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie. Zakazane jest również dodawanie komentarzy zachęcających Producentów do sprzedaży a pozostałych Użytkowników do kupna Produktów na innych serwisach internetowych lub do sprzedaży/kupna poza Serwisem. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do konta oraz uniemożliwić mu założenie kolejnego konta w Serwisie. Administrator może również usuwać komentarze dodawane w Serwisie, które naruszają zakazy, o których mowa powyżej. Dodając komentarz, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w Serwisie wraz ze swoim podpisem zdefiniowanym zgodnie z ust. 8 powyżej.
 11. Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto w Serwisie, wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail Administratora, tj. [email protected] Administrator usunie konto Użytkownika niezwłocznie po zapoznaniu się z żądaniem, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Wraz z usunięciem konta, ulega zakończeniu świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia dodanych przez Użytkownika komentarzy.
 12. Jeżeli konto Użytkownika zostanie usunięte, nie będzie już możliwości ponownego założenia konta w Serwisie z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do usuniętego Konta. W takiej sytuacji, Użytkownik otrzyma następujący komunikat: "Wpisany adres e-mail istnieje już w naszej bazie".

 

§ 7

Newsletter

 1. Każdy Użytkownik może zapisać się na newsletter.
 2. Użytkownik może zapisać się na newsletter, klikając w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu albo w trakcie składania zamówienia.
 3. Zapisanie się na newsletter po kliknięciu w przycisk „Zapisz się”, polega na wypełnieniu formularza zapisu i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu zapisu należy podać adres e-mail, na który newsletter będzie wysyłany. Przesłanie formularza zapisu wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter. Zapisanie się na newsletter w trakcie składania zamówienia polega na zaznaczeniu stosownej treści checkboxu zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 14 Regulaminu.
 4. Z chwilą zapisania się na newsletter, rozpoczyna się świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 5. W ramach newslettera, Administrator przesyła Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z Serwisem.
 6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w stosowny link zawarty w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub wypełniając formularz wypisania się z newslettera dostępny po kliknięciu w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu. Wraz z rezygnacją z otrzymywania newslettera, ulega zakończeniu świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 8

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów powinny być kierowane bezpośrednio do Producentów, z którymi Umowy zostały zawarte. Szczegóły znajdują się w regulaminie Producenta, z którym Użytkownik zawarł Umowę, a który to regulamin Producenta Użytkownik zaakceptował zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 13 Regulaminu. Regulamin każdego z Producentów Użytkownik znajdzie pośród informacji o danym Producencie dostępnych w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 4. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. [email protected].
 5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

 

§ 9

Rozstrzyganie sporów

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. W zakresie sporów pomiędzy Użytkownikiem a Producentem związanych z zawartą za pośrednictwem Serwisu Umową, Użytkownik powinien szukać informacji w regulaminie Producenta, z którym Użytkownik zawarł Umowę, a który to regulamin Producenta Użytkownik zaakceptował zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 13 Regulaminu. Regulamin każdego z Producentów Użytkownik znajdzie pośród informacji o danym Producencie dostępnych w Serwisie.

 

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

 Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/polityka-prywatnosci/11

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Dla Użytkownika, który nie posiada konta w Serwisie, wiążący jest Regulamin dostępny w Serwisie w chwili uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik, który posiada konto w Serwisie, zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do konta. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Użytkownika, który posiada konto w Serwisie, po zaakceptowaniu przez niego zmienionej treści Regulaminu.

 

Zapisz się aby otrzymać informacje o promocjach oraz nowościach.

Jakie wybrać podziękowania dla gości komunijnych Jakie wybrać podziękowania dla gości komunijnych
 • Używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Szczegóły znajdziesz w regulaminie serwisu.
 • Zamknij
^