RĘKODZIEŁO
Z POLSKI

Regulamin dla Producentów

 Data publikacji: 26.07.2017

Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie tych użytkowników serwisu Mała Fabryczka dostępnego pod adresem https://malafabryczka.pl, którzy rejestrują się w serwisie jako Producenci.

Administratorem serwisu jest Anna Mielcuch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA FABRYCZKA ANNA MIELCUCH”, ul. Wrzosowa 66, 05-408 Glinianka, NIP: 5321775948.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Anna Mielcuch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAŁA FABRYCZKA ANNA MIELCUCH”, ul. Wrzosowa 66, 05-408 Glinianka, NIP: 5321775948,
 • Producent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamieszkała w Polsce, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamieszkała w Polsce, spółka cywilna z siedzibą w Polsce prowadząca sprzedaż produktów rękodzielniczych zaprojektowanych i wytworzonych przez siebie,
 • Użytkownik - Producent, który dokonuje za pośrednictwem Serwisu zakupu Produktów od innych Producentów widocznych w Serwisie
 • Produkt – produkt rękodzielniczy widoczny w Serwisie, stanowiący własność Producenta, wytworzony przez Producenta na terenie Polski i sprzedawany za pośrednictwem Serwisu przez Producenta,
 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/regulamin-producenta/9,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl,
 • Umowa – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy użytkownikiem Serwisu a Producentem.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Producenta usługi drogą elektroniczną w zakresie, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie. Regulamin określa prawa i obowiązki Producenta oraz Administratora związane z korzystaniem przez Producenta z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Producenta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail – potrzebny do założenia konta w Sklepie oraz zawarcia umowy sprzedaży z Producentem.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Natomiast założenie konta w Serwisie nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Producenta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 

§ 3

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

 1. Jedną z funkcji Serwisu, a zarazem usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Producenta jest zapewnienie Producentowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu (patrz § 4 Regulaminu) oraz zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów bezpośrednio z innym Producentem (patrz § 5 Regulaminu).
 2. Ponadto, Administrator zapewnia Producentowi możliwość założenia konta w Serwisie. Jeśli Producent założy konto w Serwisie, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci utrzymywania konta w Serwisie, zapewnienia Producentowi dostępu do konta oraz zapewnienia Producentowi możliwości korzystania z funkcji Serwisu dostępnych wyłącznie dla Producentów, którzy posiadają konto w Serwisie (patrz § 6 Regulaminu), w tym również możliwości prowadzenia sprzedaży własnych Produktów za pośrednictwem Serwisu po uprzednim odblokowaniu możliwości prowadzenia sprzedaży (patrz § 7 Regulaminu). Rozpoczęcie świadczenia usługi w tym zakresie następuje z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie konta, zgodnie z § 6 ust. 4 umowy.
 3. Administrator umożliwia również Producentowi zapisanie się na newsletter Serwisu w celu otrzymywania wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i ofertach związanych z Serwisem (patrz § 9 Regulaminu). Jeśli Producent zapisze się na newsletter, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci przesyłania newslettera. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą zapisania się na newsletter.
 4. Usługa w postaci zapewniania Producentowi możliwości prowadzenia za pośrednictwem Serwisu sprzedaży własnych Produktów świadczona jest przez Administratora na rzecz Producenta odpłatnie, zgodnie z § 8 Regulaminu. Pozostałe usługi świadczone są przez Administratora na rzecz Producenta nieodpłatnie.

 

§ 4

Zawartość Serwisu

 1. Producent może przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Zawartość Serwisu tworzą, w szczególności, informacje o Produktach oraz informacje i opinie o Producentach.
 3. Zawartość Serwisu tworzą teksty, zdjęcia oraz materiały graficzne.  
 4. Zawartość Serwisu może pochodzić od Administratora, Producentów i użytkowników Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że od użytkowników pochodzą wyłącznie opinie o Producentach.
 5. Informacje o Produktach i Producentach pochodzą bezpośrednio od Producentów, tj. są dodawane przez Producentów z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu (patrz § 7 Regulaminu).
 6. Wśród informacji o Producentach znajdują się:
  1. dane identyfikacyjne Producenta,
  2. wskazanie czy Producent jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą,
  3. oceny i komentarze o Producencie dodane przez Użytkowników,
  4. wszystkie Produkty, jakie Producent dodał w Serwisie,
  5. informacje dodatkowe dodane przez Producenta.
 7. Wśród informacji o Producentach znajdują się również regulaminy sprzedaży stosowane przez każdego z Producentów. Regulamin ten jest integralną częścią Umowy, jaką Producent może zawrzeć z innym Producentem za pośrednictwem Serwisu i podlega akceptacji przez Producenta w toku składania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 13 Regulaminu.
 8. Opinie o Producentach pochodzą bezpośrednio od Użytkowników Serwisu lub Producentów, tj. są dodawane przez Użytkowników lub Producentów z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu (patrz § 6 ust. 11 Regulaminu).

 

§ 5

Zawarcie Umowy

 1. Producent ma prawo korzystać ze wszystkich funkcji jakie posiadają inni Użytkownicy i może zawrzeć za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży produktów widocznych w Serwisie bezpośrednio z ich Producentem (innym niż on sam). Nie mniej jednak Producent może dokonywać zakupów tylko po uzyskaniu zgody Administratora na sprzedaż zgodnie z § 7 Regulaminu. Dla rozróżnienia stron umowy w niniejszym regulaminie Producent, który dokonuje zakupu jest nazywany Użytkownikiem.
 2. Producentem może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak również osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej. Informacja w tym zakresie znajduje się zawsze pośród informacji o danym Producencie.
 3. Ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych, ale mogą być prezentowane również w dolarach amerykańskich albo euro, w zależności od wyboru Producenta. Niemniej jednak, ceną wiążącą dla Producenta jest zawsze cena wyrażona w polskich złotych. Ceny w dolarach amerykańskich albo euro prezentowane są w wyniku przeliczenia cen w polskich złotych wg średnich kursów NBP. Płatność dokonywana przez Użytkownika również dokonywana jest zawsze w polskich złotych, co oznacza, że jeżeli płatność dokonywana jest z rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż polski złoty, stosownego przeliczenia dokonuje bank, stosując przyjęty przez siebie kurs wymiany, a kurs ten nie musi odpowiadać kursowi wykorzystanemu przez mechanizm Serwisu do zaprezentowania cen Produktów w walucie innej niż polski złoty.
 4. Administrator nigdy nie jest stroną Umowy zawieranej przez Użytkownika z innym Producentem. Rola Administratora ogranicza się wyłącznie do stworzenia technicznej możliwości zawarcia takiej Umowy.
 5. Dane Producenta, z którym Użytkownik zawrze Umowę, składając zamówienie, widoczne są zawsze w opisie Produktu.
 6. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik musi złożyć zamówienie, podejmując następujące kroki:
  1. dodać interesujący go Produkt lub Produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” widoczny przy Produkcie – jeżeli Użytkownik doda do koszyka Produkty pochodzące od więcej niż jednego Producenta, dla Produktów każdego Producenta zostanie stworzony oddzielny koszyk i w stosunku do Produktów każdego Producenta Użytkownik będzie musiał złożyć oddzielne zamówienie (wynika to z mechanizmów Serwisu),
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. wybrać sposób wysyłki zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,
  4. podać kod rabatowy, jeśli Użytkownik takowy posiada
  5. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  6. podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, adres),
  7. zadecydować o chęci otrzymania faktury, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym - jeżeli Producent jest podatnikiem VAT, wystawi Użytkownikowi fakturę VAT; jeżeli Producent nie jest podatnikiem VAT, wystawi Użytkownikowi zwykłą fakturę; jeżeli Producent nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wystawi Użytkownikowi faktury w ogóle,
  8. podać ewentualne uwagi do zamówienia, jeśli Użytkownik takowe posiada,
  9. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  10. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  11. zaakceptować regulamin Producenta - Użytkownik kupujący dany Produkt powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z regulaminem Producenta, od którego ten Produkt kupuje i zaakceptować go tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami; akceptacja regulaminu Producenta jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  12. zadecydować o chęci otrzymywania newslettera Serwisu, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym,
  13. kliknąć w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający złożenie zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Producentem,
 8. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane również na adres e-mail przypisany do zamówienia (podany w formularzu zamówienia lub przypisany do konta Producenta w Serwisie).
 9. Jeżeli Użytkownik wybrał elektroniczną płatność za zamówienie, w komunikacie oraz potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, Użytkownik znajdzie link umożliwiający mu dokonanie płatności. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zamiast linku do płatności elektronicznej, zostaną udostępnione mu dane do wykonania przelewu. Użytkownik dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz Producenta, z którym zawarł Umowę. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w ciągu 7 dni od jego złożenia.
 10. Po zawarciu Umowy, Użytkownik może kontaktować się z Producentem, z którym zawarł Umowę, telefonicznie lub za pośrednictwem mechanizmu wiadomości prywatnych dostępnych dla Użytkowników, którzy założyli konto w Serwisie.
 11. Umowa zawarta przez Użytkownika z Producentem Produktów objętych zamówieniem zostanie wykonana przez Producenta zgodnie z postanowieniami regulaminu Producenta, który Użytkownik zaakceptował zgodnie z ust. 7 pkt 13 powyżej.
 12. Wszelkie szczegóły związane z Umową zawartą przez Użytkownika z Producentem Produktów objętych zamówieniem znajdują się w regulaminie Producenta, który Producent zaakceptował zgodnie z ust. 7 pkt 13 powyżej.

 

§ 6

Konto w Serwisie

 1. W celu otrzymania statusu Producenta, Producent musi założyć konto w Serwisie.  
 2. Producent zakłada konto z poziomu zakładki „Zarejestruj się” widocznej w górnym menu Serwisu lub w trakcie składania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 8 Regulaminu.
 3. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu rejestracyjnym należy wybrać opcję „Jestem producentem”, a następnie podać dane niezbędne do założenia konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, kod pocztowy, miasto, adres, numer telefonu. W formularzu należy wskazać również, czy Producent będzie prowadził sprzedaż za pośrednictwem Serwisu jako przedsiębiorca, czy jako osoba prywatna i podać stosowne dane identyfikacyjne. Przesłanie formularza rejestracyjnego wymaga również zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Producent powinien zaakceptować Regulamin tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia konta.
 4. Po założeniu konta wymagana jest jeszcze jego aktywacja poprzez kliknięcie w link przesłany Producentowi na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po kliknięciu w link, Producent zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem aktywacji konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia między Producentem a Administratorem umowy o prowadzenie konta, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać i zapewniać Producentowi dostęp do konta, a co za tym idzie możliwość korzystania z funkcji Serwisu dostępnych wyłącznie dla tych użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie jako Producenci, a Producent zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności płacić Administratorowi wynagrodzenie zgodnie z § 8 Regulaminu. Na tym etapie Producent ma ograniczoną funkcjonalność konta polegającą na zablokowaniu możliwości dokonywania zakupów u innych Producentów oraz komunikowania się z nimi za pomocą wewnętrznego systemu komunikacji Serwisu. Prodecent uzyskuje pełną funkcjonalność Serwisu po umożliwieniu mu sprzedaży przez Administratora Serwisu zgodnie z § 7 Regulaminu.
 5. Umowa, o której mowa w ust. 4 powyżej, zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto, Administrator może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w sytuacji, gdy Producent naruszył Regulamin, korzystając z Serwisu. Rozwiązanie umowy skutkuje zablokowaniem Producentowi dostępu do Konta oraz również niemożliwością założenia kolejnego konta w Serwisie.
 6. Producent loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Producent może zmienić adres e-mail oraz hasło, jak również pozostałe dane przypisane do konta, z poziomu zakładki Panel zarządzania -> Twoje konto -> Dane podstawowe.
 7. Po zalogowaniu się do konta, Producent może komunikować się z innymi Producentami, których Produkty dostępne są w Serwisie oraz z Użytkownikami, którzy zawarli z nim Umowę. Komunikacja taka jest możliwa tylko i wyłącznie po uzyskaniu przez Producenta pełnej funkcjonalności konta zgodnie z § 6 pkt 4. Regulaminu Komunikacja polega na wymianie wiadomości elektronicznych, które wysyłane i odbierane są z wykorzystaniem mechanizmu Serwisu. Komunikacja z Producentami możliwa jest z poziomu zakładki „Poczta” lub poprzez naciśnięcie linku "Kontakt z Producentem" dostępnego na stronie Producenta. Komunikacja z Użytkownikami możliwa jest z poziomu zakładki "Poczta" lub poprzez naciśnięcie linku "Wyślij wiadomość" dostępnego przy każdym zamówieniu w Panelu zarządzania. Zakazane jest przesyłanie wiadomości naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności wiadomości wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Producentowi możliwość wysyłania i odbierania wiadomości przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Producent naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym. Zakazane jest również przesyłanie wiadomości zachęcających innych Producentów do sprzedaży Produktów na innych serwisach internetowych lub do sprzedaży poza Serwisem, jak również oferujących Użytkownikom zawarcie transakcji poza Serwisem. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Po zalogowaniu się do konta, Producent może dodawać Produkty lub innych Producentów do listy obserwowanych poprzez kliknięcie w przycisk „Obserwuj ofertę” lub „Obserwuj sklep”. Listę obserwowanych Produktów i Producentów Producent znajdzie w zakładce „Obserwowane”.
 9. Po zalogowaniu się do konta, Producent może modyfikować swoje dane przypisane do konta, przechodząc do Panelu zarządzania i kolejno zakładek Twoje konto -> Dane podstawowe. Producent może również zdefiniować swój nick, jakim będzie podpisywany, dodając komentarze w Serwisie (opinie o Producentach). Jeżeli Producent nie zdefiniuje podpisu jako nick będzie używane jego imię oraz pierwsza litera nazwiska, zgodnie z danymi przypisanymi do konta. Producent może również określić adresy wysyłki dla produktów, które kupuje od innych Producentów w zakładce „Edycja danych, która dostępna jest z poziomu strony głównej.
 10. Po zalogowaniu się do konta, Producent może przeglądać wszystkie złożone przez siebie za pośrednictwem Serwisu zamówienia u innych Producentów.
 11. Po zalogowaniu się do konta, Producent może dodawać w Serwisie komentarze na temat innych Producentów, z tym zastrzeżeniem, że Producent może dodać wyłącznie jeden komentarz na temat Producenta i tylko w sytuacji, gdy zawarł uprzednio z Producentem Umowę za pośrednictwem Serwisu. Dodanie komentarza odbywa się poprzez skorzystanie z opcji “Wystaw komentarz” dostępnej z poziomu zakładki “Moje zamówienia”. Wraz z komentarzem, Producent może ocenić innego Producenta, przypisując mu określoną ilość punktów w postaci gwiazdek (od 1 do 5). Zakazane jest dodawanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności komentarzy wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Producentowi możliwość dodawania komentarzy przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Producent naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym. Zakazane jest również dodawanie komentarzy zachęcających Producentów do sprzedaży a pozostałych Użytkowników do kupna Produktów na innych serwisach internetowych lub do sprzedaży/kupna poza Serwisem. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym. Administrator może również usuwać komentarze dodawane w Serwisie, które naruszają zakazy, o których mowa powyżej. Dodając komentarz, Producent wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w Serwisie wraz ze swoim podpisem zdefiniowanym zgodnie z ust. 9 powyżej.

 

§ 7

Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu

 1. Producent, który posiada konto w Serwisie, może prowadzić za pośrednictwem Serwisu sprzedaż własnych Produktów.
 2. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest prowadzenie sprzedaży wyłącznie produktów rękodzielniczych, których twórcą jest Producent.
 3. Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu polega na tym, że Producent może uwidocznić w Serwisie swoje Produkty, które inni użytkownicy Serwisu będą mogli kupić od Producenta, zawierając z Producentem umowę sprzedaży za pośrednictwem Serwisu. Za wykonanie zawartej w ten sposób Umowy odpowiedzialny jest wyłącznie Producent. Administrator nie jest stroną zawieranych za pośrednictwem Serwisu umów, a jedynie stwarza techniczną możliwość zawarcia Umowy. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za wykonanie Umowy przez użytkownika Serwisu zawierającego Umowę z Producentem ani nie pośredniczy w kontaktach, reklamacjach, zwrotach i rozstrzyganiu sporów między użytkownikiem Serwisu a Producentem.
 4. Obsługa sprzedaży odbywa się z poziomu Panelu zarządzania, do którego Producent może uzyskać dostęp, klikając w zakładkę Moje konto -> Panel Zarządzania widoczną w górnym menu Serwisu.
 5. Z poziomu panelu zarządzania, Producent może dodawać Produkty, które będą widoczne w Serwisie. Odbywa się to z poziomu zakładki „Produkty” dostępnej w panelu zarządzania. Dodając Produkt, Producent musi podać wszystkie szczegóły dotyczące Produktu, wypełniając formularz dostępny w Serwisie. Dodając Produkt, Producent oświadcza, że jest jego wytwórcą oraz właścicielem. Dodając Produkt, Producent udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie informacji o Produkcie oraz zdjęcia Produktu w Serwisie, w newsletterze Serwisu oraz kanałach społecznościowych Serwisu (Facebook, Twitter, LinkedIN, YouTube, itp).
 6. Zakazane jest w informacjach o Produkcie zawieranie treści, w tym również zdjęć, wideo i grafik nieprawdziwych, nierzetelnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 7. Zakazane jest w informacjach o Produkcie zamieszczanie adresów i linków do jakichkolwiek innych stron internetowych niż strony Serwisu, a w szczególności do prywatnych stron internetowych oraz profili serwisów społecznościowych.
 8. Administrator zachowuje prawo do moderacji dodawanych przez Producenta informacji o Produktach, jak również prawo do usuwania określonych informacji, w tym również zdjęć, wideo i grafik, adresów oraz linków. Administrator zachowuje również prawo do usuwania dodawanych przez Producenta Produktów. W przypadku usunięcia Produktu, Producent zostanie powiadomiony o tym w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do konta.
 9. Po dodaniu Produktu przez Producenta, Produkt będzie widoczny w Serwisie (z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej), co oznacza, że każdy użytkownik Serwisu będzie mógł dokonać jego zakupu za pośrednictwem Serwisu, zawierając Umowę z Producentem. Uwidocznienie Produktu w Serwisie stanowi zatem ze strony Producenta ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu za cenę podaną przez Producenta zgodnie z ust. 5 powyżej. Producent jest związany ofertą, ale może ją odwołać lub zmodyfikować, usuwając Produkt lub zmieniając informacja na jego temat do czasu zawarcia przez użytkownika Serwisu Umowy z Producentem.
 10. Dodane przez Producenta Produkty nie będą od razu po dodaniu widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu, jeżeli Administrator nie odblokował jeszcze możliwości prowadzenia przez Producenta sprzedaży. Odblokowanie możliwości prowadzenia przez Producenta sprzedaży i uzyskania pełnej funkcjonalności konta wymaga:
  1. dodania kompletnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji o Producencie,
  2. dodania co najmniej 10 Produktów wraz z ich kompletnym, wiarygodnym i rzetelnym opisem,
  3. wysłania na adres e-mail [email protected] informacji o spełnieniu dwóch wyżej wymienionych warunktów,
  4. decyzji Administratora o odblokowaniu możliwości prowadzenia sprzedaży - Administrator zachowuje swobodę w podjęciu takiej decyzji, co oznacza, że jest to decyzja w pełni uznaniowa; Administrator może uzależnić swoją decyzję od wprowadzenia przez Producenta określonych zmian w informacjach o Producencie lub Produktach; w razie odmowy odblokowania możliwości prowadzenia Sprzedaży, Producent może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może przyjąć formę wiadomości e-mail.
 11. Administrator zachowuje prawo do zablokowania możliwości prowadzenia przez Producenta sprzedaży w dowolnym momencie, z jakichkolwiek przyczyn. O zablokowaniu możliwości prowadzenia sprzedaży, Producent zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do konta.
 12. Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od założenia konta Producent nie doda przynajmniej 10 Produktów, nie wyśle prośby o odblokowanie możliwości prowadzenia sprzedaży i nie odpowie na wysłane do niego w tej sprawie przez Administratora zapytanie.
 13. Zawierając umowę sprzedaży z Producentem, użytkownik Serwisu będzie musiał zawsze zaakceptować regulamin Producenta. Regulamin ten jest automatycznie generowany przez mechanizm Serwisu dla Producenta i uwidaczniany w informacjach o Producencie dostępnych w Serwisie. Producent może zapoznać się ze wzorem regulaminu pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/regulamin-producenta-szablon/10.
 14. Producent może przeglądać listę wszystkich dodanych Produktów oraz zarządzać Produktami z poziomu zakładki Produkty dostępnej w panelu zarządzania.
 15. Produkty dodawane przez Producenta mogą być grupowane w kategoriach. Producent może zarządzać Produktami z poziomu zakładki Kategorie dostępnej w panelu zarządzania.
 16. Oprócz Produktów dodanych przez Producenta, w Serwisie widoczne są również informacje o Producencie. Producent może dodawać i edytować te informacje z poziomu zakładki Ustawienia dostępnej w panelu zarządzania. Dodając informacje, Producent udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie informacji lub zdjęć, grafik, logo dodanych wraz z informacjami w Serwisie oraz w celach reklamy i promocji Serwisu w portalach społecznościowych, wyszukiwarkach internetowych oraz innych narzędziach reklamowych wykorzystujących sieć Internet.
 17. Zakazane jest w informacjach o Producencie zamieszczanie adresów i linków do jakichkolwiek innych stron internetowych niż strony Serwisu, a w szczególności do prywatnych stron internetowych oraz profili społecznościowych.
 18. Zakazane jest w informacjach o Produkcie zawieranie treści, w tym również zdjęć, wideo i grafik nieprawdziwych, nierzetelnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 19. Administrator zachowuje prawo do moderacji dodawanych przez Producenta informacji o sobie, jak również prawo do usuwania określonych informacji, w tym również zdjęć, wideo i grafik, adresów oraz linków.
 20. Wśród informacji o Producencie, znajdują się informacje o udostępnianych przez Producenta metodach płatności z tytułu zawartych za pośrednictwem Serwisu z Producentem Umów. Producent może wybierać udostępniane przez siebie metody płatności z poziomu zakładki Ustawienia dostępnej w panelu zarządzania.
 21. Wśród informacji o Producencie, znajdują się również informacje o udostępnianych przez Producenta metodach dostawy kupionych od Producenta Produktów. Producent może definiować udostępniane przez siebie metody dostawy z poziomu zakładki Metody wysyłki dostępnej w panelu zarządzania.
 22. Jeżeli Producent chce czasowo wstrzymać sprzedaż dodanych przez siebie Produktów w Serwisie, może skorzystać z opcji Urlop widocznej w zakładce Ustawienia dostępnej w panelu zarządzania. Producent może zdefiniować w tym miejscu okres czasu, przez jaki sprzedaż Produktów nie będzie prowadzona.
 23. Producent definiuje ceny sprzedawanych Produktów, dodając Produkty. Niezależnie od tego, może definiować kody rabatowe umożliwiające użytkownikom Serwisu obniżanie kwoty zamówienia poprzez podanie kodu rabatowego w trakcie składania zamówienia. Producent może dodawać i zarządzać kodami rabatowymi z poziomu zakładki Kody rabatowe dostępnej w panelu zarządzania.
 24. Producent może przeglądać statystyki związane z prowadzoną przez siebie za pośrednictwem Serwisu sprzedażą z poziomu zakładki Statystyki dostępnej w panelu zarządzania.
 25. Producent może przeglądać komentarze dodawane na jego temat przez użytkowników Serwisu z poziomu zakładki Komentarze dostępnej w panelu zarządzania.
 26. Producent może przeglądać i edytować swoje dane powiązane z kontem w Serwisie zarówno z poziomu zakładki Edycja danych, jak również z poziomu zakładki Twoje konto dostępnej w panelu zarządzania.
 27. Producent zobowiązuje się prowadzić sprzedaż swoich Produktów za pośrednictwem Serwisu w sposób rzetelny i terminowy. W przypadku, gdy Administrator poweźmie, w jakikolwiek sposób, informację o tym, że Producent nierzetelnie i nieterminowo wykonuje zawarte za pośrednictwem Serwisu Umowy, może zablokować możliwość prowadzenia przez Producenta sprzedaży za pośrednictwem Serwisu do czasu wyjaśnienia sprawy z Producentem.

 

§ 8

Wynagrodzenie Administratora

 1. Z tytułu świadczenia na rzecz Producenta usługi drogą elektroniczną w postaci zapewniania Producentowi możliwości prowadzenia za pośrednictwem Serwisu sprzedaży swoich Produktów, Administratorowi należne jest wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 14% brutto (słownie: czternaście procent brutto) od ceny każdego sprzedanego za pośrednictwem Serwisu Produktu.
 2. Administrator oraz Producent mogą ustalić, w formie wymiany wiadomości e-mail, wyższe lub niższe wynagrodzenie prowizyjne Administratora ze względu na szczególne okoliczności.
 3. Prowizja należna Administratorowi jest uwidaczniania w koncie Producenta. Producent w każdej chwili ma wgląd w historię transakcji i wysokość naliczanej prowizji.
 4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Producenta na rzecz Administratora na podstawie faktury wystawianej przez Administratora w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego i doręczanej Producentowi drogą elektroniczną. Termin i sposób płatności będzie wynikał każdorazowo z faktury. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, stan prowizji należnej Administratorowi uwidoczniony w koncie Producenta ulega pomniejszeniu o kwotę zapłaconej faktury.
 5. Jeżeli użytkownik Serwisu, który zawarł z Producentem umowę sprzedaży, nie wywiąże się z tej umowy, tj. nie dokona płatności na rzecz Producenta lub odstąpi od zawartej umowy sprzedaży, korzystając z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy, Producent może otrzymać zwrot prowizji, o której mowa w ust. 1 powyżej. W tym celu, Producent musi powiadomić Administratora o zaistnieniu jednego ze zdarzeń opisanych powyżej. Producent może to zrobić, przechodząc do zakładki “Sprzedaż -> Lista zamówień” i wybierając szczegółowe dane zamówienia, przekazać Administratorowi w specjalnym formularzu informację o braku płatności albo odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot prowizji w sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej będzie odbywał się poprzez pomniejszenie prowizji należnej Administratorowi o kwotę prowizji podlegającej zwrotowi. Jeżeli w wyniku takiego działania, prowizja należna Administratorowi przyjmie wartość ujemną i w kolejnych trzech miesiącach ta sytuacja się nie zmieni, ostatniego dnia trzeciego miesiąca Administrator wyśle do Producenta fakturę korygującą, a po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania korekty dokona zwrotu prowizji przelewem na rachunek bankowy Producenta. W ten sposób, wysokość prowizji należnej Administratorowi uwidoczniona w koncie Producenta wyniesie 0 (słownie: zero).
 7. Administrator zachowuje prawo do weryfikacji, czy zdarzenie zgłaszane przez Producenta zgodnie z ust. 5 powyżej rzeczywiście miało miejsce. Jeżeli przekazane przez Producenta informacje okażą się nieprawdziwe, Producentowi nie przysługuje zwrot prowizji.

 

§ 9

Newsletter

 1. Producent może zapisać się na newsletter.
 2. Producent może zapisać się na newsletter, klikając w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu albo w trakcie składania zamówienia.
 3. Zapisanie się na newsletter po kliknięciu w przycisk „Zapisz się”, polega na wypełnieniu formularza zapisu i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu zapisu należy podać adres e-mail, na który newsletter będzie wysyłany. Przesłanie formularza zapisu wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter. Zapisanie się na newsletter w trakcie składania zamówienia polega na zaznaczeniu stosownej treści checkboxu zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 14 Regulaminu.
 4. Z chwilą zapisania się na newsletter, rozpoczyna się świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 5. W ramach newslettera, Administrator przesyła Producentowi wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z Serwisem.
 6. Producent w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w stosowny link zawarty w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub wypełniając formularz wypisania się z newslettera dostępny po kliknięciu w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu. Wraz z rezygnacją z otrzymywania newslettera, ulega zakończeniu świadczenie usługi, o której mowa w 3 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 10

Zachowania niedozwolone

 1. Wśród postanowień Regulaminu, znajdują się określone zakazy kierowane do Producenta. W celu uniknięcia wątpliwości, wybrane zachowania niedozwolone zostają również opisane w ramach niniejszego paragrafu. Poniższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że zakazane są również inne zachowania Producenta, pozostające w sprzeczności z prawem, Regulaminem lub godzące w dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest, w szczególności:
  1. zachęcanie, w jakiejkolwiek formie, użytkowników Serwisu do dokonywania transakcji z Producentami poza Serwisem lub samo tylko informowanie o możliwości dokonywania transakcji z Producentami poza Serwisem,
  2. zachęcanie, w jakiejkolwiek formie, użytkowników Serwisu do korzystania z innych podobnych do Serwisu stron internetowych lub samo tylko informowanie o takiej możliwości,
  3. rozpowszechnianie w Serwisie jakichkolwiek informacji, adresów, linków do innych stron internetowych,
  4. przeprowadzanie z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu wszelkiego rodzaju ankiet,
  5. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie,
  6. aranżowanie przez Producenta zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy wyłącznie w celu umożliwienia dodania komentarza na temat Producenta,
  7. obiecywanie lub przyznawanie przez Producenta kodów rabatowych lub innych zniżek w zamian za dodanie komentarza na temat Producenta w Serwisie,
  8. zawarcie przez Producenta Umowy z innym Producentem wyłącznie w celu umożliwienia sobie dodania negatywnego komentarza na temat tego Producenta.
 3. W przypadku dopuszczenia się przez Producenta zachowania niedozwolonego, Administrator może go upomnieć, zablokować dostęp do konta i możliwość korzystania ze wszystkich lub niektórych funkcji Serwisu dostępnych dla Producentów, którzy posiadają konto w Serwisie na określony czas lub wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym (patrz § 6 ust. 5 Regulaminu). Administrator podejmuje w tym zakresie decyzję w pełni samodzielnie.

 

§ 11

Informacje dla Producenta

 1. Celem uniknięcie wątpliwości związanych z korzystaniem przez Producenta z Serwisu, Administrator poucza niniejszym Producenta, że:
  1. dodając swoje Produkty w Serwisie, Producent prowadzi ich sprzedaż za pośrednictwem Serwisu, występując w stosunku do użytkowników Serwisu jako sprzedawca,
  2. prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Serwisu może zostać uznane za prowadzenie działalności gospodarczej w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
  3. Producent odpowiedzialny jest za rozliczanie wszelkich zobowiązań publicznoprawnych związanych z prowadzoną za pośrednictwem Serwisu sprzedażą,
  4. w związku z prowadzoną za pośrednictwem Serwisu sprzedażą, na Sprzedawcę nałożonych jest szereg obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumenta oraz z ustawy Kodeks cywilny,
  5. Producent posiada status administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w stosunku do danych użytkowników Serwisu, którzy zawarli z Producentem Umowę, a co za tym idzie, na Administratorze ciąży szereg obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie przez Producenta ciążących na nim obowiązków wynikających z prowadzonej za pośrednictwem Serwisu sprzedaży. Administrator stwarza jedynie Administratorowi techniczne możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 12

Reklamacje

 1. Producent może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów powinny być kierowane bezpośrednio do Producentów, z którymi Umowy zostały zawarte. Szczegóły znajdują się w regulaminie Producenta, z którym Producent zawarł Umowę, a który to regulamin Producenta został zaakceptowany zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 13 Regulaminu. Regulamin każdego z Producentów Producent znajdzie pośród informacji o danym Producencie dostępnych w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Producenta,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 4. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. [email protected].
 5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

 

§ 13

Dane osobowe i pliki cookies

  Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/polityka-prywatnosci/11

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Prawem właściwym dla stosunku prawnego między Administratorem a Producentem jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu przez Producenta będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Producent, który posiada konto w Serwisie, zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do konta. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Producenta po zaakceptowaniu przez niego zmienionej treści Regulaminu.

 

Zapisz się aby otrzymać informacje o promocjach oraz nowościach.

Jakie wybrać podziękowania dla gości komunijnych Jakie wybrać podziękowania dla gości komunijnych
 • Używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Szczegóły znajdziesz w regulaminie serwisu.
 • Zamknij
^