RĘKODZIEŁO
Z POLSKI

Regulamin dla Producentów

 Data aktualizacji: 29.04.2022

Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie tych użytkowników serwisu Mała Fabryczka dostępnego pod adresem https://malafabryczka.pl, którzy rejestrują się w serwisie jako Artyści.

Administratorem serwisu jest Anna Mielcuch, ul. Wrzosowa 66, 05-408 Glinianka.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail [email protected]

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Anna Mielcuch, ul. Wrzosowa 66, 05-408 Glinianka,
 • Artysta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamieszkała w Polsce, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamieszkała w Polsce, spółka cywilna z siedzibą w Polsce prowadząca Prezentację produktów rękodzielniczych zaprojektowanych i wytworzonych przez siebie, zwany w serwisie również Producentem
 • Użytkownik - każdy podmiot, korzystający z Serwisu nie będący Artystą (Producentem)
 • Produkt – produkt rękodzielniczy widoczny w Serwisie, stanowiący własność Artysty, wytworzony przez Artystę na terenie Polski i prezentowany za pośrednictwem Serwisu przez Artystę,
 • Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/regulamin-producenta/9,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl, który zezwala Artystom na Prezentację swoich produktów rękodzielniczych
 • Prezentacja – prezentacja produktów prowadzona przez Artystów za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Artysty usługi drogą elektroniczną w zakresie, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie. Regulamin określa prawa i obowiązki Artysty oraz Administratora związane z korzystaniem przez Artystę z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Artysty. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail – potrzebny do prowadzenia konta w Serwisie służącego do Prezentacji produktów.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Natomiast założenie konta w Serwisie nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Artystę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 

§ 3

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

 1. Jedną z funkcji Serwisu, a zarazem usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Artysty jest zapewnienie Artyście możliwości przeglądania zawartości Serwisu (patrz § 4 Regulaminu)
 2. Ponadto, Administrator zapewnia Artyście możliwość założenia konta w Serwisie. Jeśli Artysta założy konto w Serwisie, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci utrzymywania konta w Serwisie, zapewnienia Artyście dostępu do konta oraz zapewnienia Artyście możliwości korzystania z funkcji Serwisu dostępnych wyłącznie dla Artystów, którzy posiadają konto w Serwisie (patrz § 6 Regulaminu), w tym również możliwości prowadzenia Prezentacji własnych Produktów za pośrednictwem Serwisu po uprzednim odblokowaniu możliwości prowadzenia Promocji (patrz § 7 Regulaminu). Rozpoczęcie świadczenia usługi w tym zakresie następuje z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie konta, zgodnie z § 6 ust. 4 umowy.
 3. Administrator umożliwia również Artyście zapisanie się na newsletter Serwisu w celu otrzymywania wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i ofertach związanych z Serwisem (patrz § 9 Regulaminu). Jeśli Artysta zapisze się na newsletter, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci przesyłania newslettera. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą zapisania się na newsletter.
 4. Usługa w postaci zapewniania Artyście możliwości prowadzenia za pośrednictwem Serwisu Prezentacji własnych Produktów oraz wszelkie inne usługi świadczone są przez Administratora na rzecz Artysty nieodpłatnie, zgodnie z § 8 Regulaminu.

 

§ 4

Zawartość Serwisu

 1. Artysta może przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Zawartość Serwisu tworzą, w szczególności, informacje o Produktach oraz informacje i opinie o Artystach.
 3. Zawartość Serwisu tworzą teksty, zdjęcia oraz materiały graficzne.  
 4. Zawartość Serwisu może pochodzić od Administratora, Artystów i Użytkowników Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że od Użytkowników pochodzą wyłącznie opinie o Artystach.
 5. Informacje o Produktach i Artystach pochodzą bezpośrednio od Artystów, tj. są dodawane przez Artystów z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu (patrz § 7 Regulaminu).
 6. Wśród informacji o Artystach znajdują się:
  1. dane identyfikacyjne Artysty,
  2. oceny i komentarze o Artyście dodane przez Użytkowników,
  3. wszystkie Produkty, jakie Artysta dodał w Serwisie,
  4. informacje dodatkowe dodane przez Artystę.
 7. Opinie o Artystach pochodzą bezpośrednio od Użytkowników Serwisu lub Artystów, tj. są dodawane przez Użytkowników lub Artystów z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu (patrz § 6 ust. 11 Regulaminu).

 

§ 5

Prezentacja Produktów

 1. Artystą może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak również osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej.
 2. Prezentowane ceny Produktów są cenami poglądowymi, jakie Artysta ustalił dla swoich produktów wyznaczając w ten sposób orientacyjną ich wartość. Ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych, ale mogą być prezentowane również w dolarach amerykańskich albo euro, w zależności od wyboru podmiotu przeglądającego Serwis. Ceny w dolarach amerykańskich albo euro prezentowane są w wyniku przeliczenia cen w polskich złotych wg średnich kursów NBP.
 3. Administrator nie pośredniczy w jakiejkolwiek komunikacji pomiędzy Użytkownikami i Artystami ani nie pośredniczy w ewentualnej umowie kupna - sprzedaży Produktów. Rola Administratora ogranicza się wyłącznie do stworzenia technicznej możliwości Prezentacji Produktów i udostępniania adresu email.

 

§ 6

Konto w Serwisie

 1. W celu otrzymania statusu Artysty, Artysta musi założyć konto w Serwisie.  
 2. Artysta zakłada konto z poziomu zakładki „Zarejestruj się” widocznej w górnym menu Serwisu.
 3. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane niezbędne do założenia konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, kod pocztowy, miasto, adres, numer telefonu. W formularzu należy wskazać również, czy Artysta występuje jako przedsiębiorca, czy jako osoba prywatna i podać stosowne dane identyfikacyjne. Przesłanie formularza rejestracyjnego wymaga również zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Artysta powinien zaakceptować Regulamin tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia konta.
 4. Po założeniu konta wymagana jest jeszcze jego aktywacja poprzez kliknięcie w link przesłany Artyście na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po kliknięciu w link, Artysta zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem aktywacji konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia między Artystą a Administratorem umowy o prowadzenie konta, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać i zapewniać Artyście dostęp do konta, a co za tym idzie możliwość korzystania z funkcji Serwisu dostępnych wyłącznie dla tych użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie jako Artyści, a Artysta zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Na tym etapie Artysta ma ograniczoną funkcjonalność konta polegającą na zablokowaniu możliwości Prezentacji swoich Produktów. Artysta uzyskuje pełną funkcjonalność Serwisu po umożliwieniu mu Prezentacji przez Administratora Serwisu zgodnie z § 7 Regulaminu.
 5. Umowa, o której mowa w ust. 4 powyżej, zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto, Administrator może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w sytuacji, gdy Artysta naruszył Regulamin, korzystając z Serwisu. Rozwiązanie umowy skutkuje zablokowaniem Artyście dostępu do Konta oraz również niemożliwością założenia kolejnego konta w Serwisie.
 6. Artysta loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Artysta może zmienić adres e-mail oraz hasło, jak również pozostałe dane przypisane do konta, z poziomu zakładki Panel zarządzania -> Twoje konto -> Dane podstawowe.
 7. Po zalogowaniu się do konta, Artysta może komunikować się z innymi Artystami, których Produkty dostępne są w Serwisie oraz z Użytkownikami, którzy zawarli z nim wcześniej Umowę kupna - sprzedaży. Komunikacja taka jest możliwa tylko i wyłącznie po uzyskaniu przez Artystę pełnej funkcjonalności konta zgodnie z § 6 pkt 4. Regulaminu. Komunikacja polega na wymianie wiadomości elektronicznych, które wysyłane i odbierane są z wykorzystaniem mechanizmu Serwisu. Komunikacja z Artystami możliwa jest z poziomu zakładki „Poczta”. Komunikacja z Użytkownikami możliwa jest z poziomu zakładki "Poczta" lub poprzez naciśnięcie linku "Wyślij wiadomość" dostępnego przy każdym zamówieniu w Panelu zarządzania. Zakazane jest przesyłanie wiadomości naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności wiadomości wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Artyście możliwość wysyłania i odbierania wiadomości przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Artysta naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Po zalogowaniu się do konta, Artysta może dodawać Produkty lub innych Artystów do listy obserwowanych poprzez kliknięcie w przycisk „Obserwuj ofertę” lub „Obserwuj sklep”. Listę obserwowanych Produktów i Artystów Artysta znajdzie w zakładce „Obserwowane”.
 9. Po zalogowaniu się do konta, Artysta może modyfikować swoje dane przypisane do konta, przechodząc do Panelu zarządzania i kolejno zakładek Twoje konto -> Dane podstawowe. Artysta może również zdefiniować swój nick, jakim będzie podpisywany, dodając komentarze w Serwisie (opinie o Producentach). Jeżeli Artysta nie zdefiniuje podpisu jako nick będzie używane jego imię oraz pierwsza litera nazwiska, zgodnie z danymi przypisanymi do konta.
 10. Po zalogowaniu się do konta, Artysta może przeglądać wszystkie złożone przez siebie za pośrednictwem Serwisu zamówienia u innych Artystów, które zostały zrealizowane we wcześniejszej wersji Serwisu.
 11. Po zalogowaniu się do konta, Artysta może dodawać w Serwisie komentarze na temat innych Artystów, z tym zastrzeżeniem, że Artysta może dodać wyłącznie jeden komentarz na temat Artysty i tylko w sytuacji, gdy zawarł uprzednio z Artystą Umowę za pośrednictwem Serwisu. Dodanie komentarza odbywa się poprzez skorzystanie z opcji “Wystaw komentarz” dostępnej z poziomu zakładki “Moje zamówienia”. Wraz z komentarzem, Artysta może ocenić innego Artystę, przypisując mu określoną ilość punktów w postaci gwiazdek (od 1 do 5). Zakazane jest dodawanie komentarzy naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności komentarzy wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do dyskryminacji. W razie naruszenia tego zakazu, Administrator może zablokować Artyście możliwość dodawania komentarzy przez określony czas, nie dłuższy niż dwa tygodnie. Jeśli Artysta naruszy zakaz po raz drugi, Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym. Administrator może usuwać komentarze dodawane w Serwisie, które naruszają zakazy, o których mowa powyżej. Dodając komentarz, Artysta wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w Serwisie wraz ze swoim podpisem zdefiniowanym zgodnie z ust. 9 powyżej.

 

§ 7

Prezentacja produktów za pośrednictwem Serwisu

 1. Artysta, który posiada konto w Serwisie, może prowadzić za pośrednictwem Serwisu Prezentację własnych Produktów.
 2. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest prowadzenie Prezentacji wyłącznie produktów rękodzielniczych, których twórcą jest Artysta.
 3. Prezentacja za pośrednictwem Serwisu polega na tym, że Artysta może uwidocznić w Serwisie swoje Produkty.
 4. Obsługa Prezentacji odbywa się z poziomu Panelu zarządzania, do którego Artysta może uzyskać dostęp, klikając w zakładkę Moje konto -> Panel Zarządzania widoczną w górnym menu Serwisu.
 5. Z poziomu panelu zarządzania, Artysta może dodawać Produkty, które będą widoczne w Serwisie. Odbywa się to z poziomu zakładki „Produkty” dostępnej w panelu zarządzania. Dodając Produkt, Artysta musi podać wszystkie szczegóły dotyczące Produktu, wypełniając formularz dostępny w Serwisie. Dodając Produkt, Artysta oświadcza, że jest jego wytwórcą oraz właścicielem. Dodając Produkt, Artysta udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie informacji o Produkcie oraz zdjęcia Produktu w Serwisie, w newsletterze Serwisu oraz kanałach społecznościowych Serwisu (Facebook, Twitter, LinkedIN, YouTube, itp).
 6. Zakazane jest w informacjach o Produkcie zawieranie treści, w tym również zdjęć, wideo i grafik nieprawdziwych, nierzetelnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 7. Zakazane jest w informacjach o Produkcie zamieszczanie adresów i linków do jakichkolwiek innych stron internetowych niż strony Serwisu, a w szczególności do prywatnych stron internetowych oraz profili serwisów społecznościowych.
 8. Administrator zachowuje prawo do moderacji dodawanych przez Artystę informacji o Produktach, jak również prawo do usuwania określonych informacji, w tym również zdjęć, wideo i grafik, adresów oraz linków. Administrator zachowuje również prawo do usuwania dodawanych przez Artystę Produktów.
 9. Po dodaniu Produktu przez Artystę, Produkt będzie widoczny w Serwisie (z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej).
 10. Dodane przez Artystę Produkty nie będą od razu po dodaniu widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu, jeżeli Administrator nie odblokował jeszcze możliwości prowadzenia przez Artystę Prezentacji. Odblokowanie możliwości prowadzenia przez Artystę Prezentacji i uzyskania pełnej funkcjonalności konta wymaga:
  1. dodania kompletnych, wiarygodnych i rzetelnych informacji o Artyście,
  2. dodania co najmniej 10 Produktów wraz z ich kompletnym, wiarygodnym i rzetelnym opisem,
  3. wysłania na adres e-mail [email protected] informacji o spełnieniu dwóch wyżej wymienionych warunktów,
  4. decyzji Administratora o odblokowaniu możliwości prowadzenia Prezentacji - Administrator zachowuje swobodę w podjęciu takiej decyzji, co oznacza, że jest to decyzja w pełni uznaniowa; Administrator może uzależnić swoją decyzję od wprowadzenia przez Artystę określonych zmian w informacjach o Artyście lub Produktach; w razie odmowy odblokowania możliwości prowadzenia Prezentacji, Artysta może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może przyjąć formę wiadomości e-mail.
 11. Administrator zachowuje prawo do zablokowania możliwości prowadzenia przez Artystę Prezentacji w dowolnym momencie, z jakichkolwiek przyczyn. O zablokowaniu możliwości prowadzenia Prezentacji, Artysta zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do konta.
 12. Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w ciągu dwóch tygodni od założenia konta Artysta nie doda przynajmniej 10 Produktów, nie wyśle prośby o odblokowanie możliwości prowadzenia Prezentacji i nie odpowie na wysłane do niego w tej sprawie przez Administratora zapytanie.
 13. Artysta może przeglądać listę wszystkich dodanych Produktów oraz zarządzać Produktami z poziomu zakładki Produkty dostępnej w panelu zarządzania.
 14. Produkty dodawane przez Artystę mogą być grupowane w kategoriach. Artysta może zarządzać Produktami z poziomu zakładki Kategorie dostępnej w panelu zarządzania.
 15. Oprócz Produktów dodanych przez Artystę, w Serwisie widoczne są również informacje o Artyście. Artysta może dodawać i edytować te informacje z poziomu zakładki Ustawienia dostępnej w panelu zarządzania. Dodając informacje, Artysta udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na rozpowszechnianie informacji lub zdjęć, grafik, logo dodanych wraz z informacjami w Serwisie oraz w celach reklamy i promocji Serwisu w portalach społecznościowych, wyszukiwarkach internetowych oraz innych narzędziach reklamowych wykorzystujących sieć Internet.
 16. Zakazane jest w informacjach o Artyście zamieszczanie adresów i linków do jakichkolwiek innych stron internetowych niż strony Serwisu, a w szczególności do prywatnych stron internetowych oraz profili społecznościowych.
 17. Zakazane jest w informacjach o Produkcie zawieranie treści, w tym również zdjęć, wideo i grafik nieprawdziwych, nierzetelnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 18. Administrator zachowuje prawo do moderacji dodawanych przez Artystę informacji o sobie, jak również prawo do usuwania określonych informacji, w tym również zdjęć, wideo i grafik, adresów oraz linków.
 19. Jeżeli Artysta chce czasowo wstrzymać Prezentację dodanych przez siebie Produktów w Serwisie, może skorzystać z opcji Urlop widocznej w zakładce Ustawienia dostępnej w panelu zarządzania. Artysta może zdefiniować w tym miejscu okres czasu, przez jaki Prezentacja Produktów nie będzie prowadzona.
 20. Artysta definiuje ceny Prezentowanych Produktów, dodając Produkty.
 21. Artysta może przeglądać komentarze dodawane na jego temat przez użytkowników Serwisu z poziomu zakładki Komentarze dostępnej w panelu zarządzania.
 22. Artysta może przeglądać i edytować swoje dane powiązane z kontem w Serwisie zarówno z poziomu zakładki Edycja danych, jak również z poziomu zakładki Twoje konto dostępnej w panelu zarządzania.

 

§ 8

Wynagrodzenie Administratora

 1. Z tytułu świadczenia na rzecz Artysty usługi drogą elektroniczną w postaci zapewniania Artyście możliwości prowadzenia za pośrednictwem Serwisu Prezentacji swoich Produktów nie jest pobierana żadna opłata przez Administratora.

 

§ 9

Newsletter

 1. Artysta może zapisać się na newsletter.
 2. Artysta może zapisać się na newsletter, klikając w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu albo w trakcie składania zamówienia.
 3. Zapisanie się na newsletter po kliknięciu w przycisk „Zapisz się”, polega na wypełnieniu formularza zapisu i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu zapisu należy podać adres e-mail, na który newsletter będzie wysyłany. Przesłanie formularza zapisu wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter. Zapisanie się na newsletter w trakcie składania zamówienia polega na zaznaczeniu stosownej treści checkboxu zgodnie z § 5 ust. 7 pkt 14 Regulaminu.
 4. Z chwilą zapisania się na newsletter, rozpoczyna się świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 5. W ramach newslettera, Administrator przesyła Artyście wiadomości e-mail zawierające informacje związane z Serwisem.
 6. Artysta w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w stosowny link zawarty w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub wypełniając formularz wypisania się z newslettera dostępny po kliknięciu w przycisk „Zapisz się” widoczny w lewym menu Serwisu. Wraz z rezygnacją z otrzymywania newslettera, ulega zakończeniu świadczenie usługi, o której mowa w 3 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 10

Zachowania niedozwolone

 1. Wśród postanowień Regulaminu, znajdują się określone zakazy kierowane do Artysty. W celu uniknięcia wątpliwości, wybrane zachowania niedozwolone zostają również opisane w ramach niniejszego paragrafu. Poniższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że zakazane są również inne zachowania Artysty, pozostające w sprzeczności z prawem, Regulaminem lub godzące w dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest, w szczególności:
  1. rozpowszechnianie w Serwisie jakichkolwiek informacji, adresów, linków do innych stron internetowych,
  2. przeprowadzanie z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu wszelkiego rodzaju ankiet,
  3. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie,
 3. W przypadku dopuszczenia się przez Artystę zachowania niedozwolonego, Administrator może go upomnieć, zablokować dostęp do konta i możliwość korzystania ze wszystkich lub niektórych funkcji Serwisu dostępnych dla Artystów, którzy posiadają konto w Serwisie na określony czas lub wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta ze skutkiem natychmiastowym (patrz § 6 ust. 5 Regulaminu). Administrator podejmuje w tym zakresie decyzję w pełni samodzielnie.

 

§ 11

Informacje dla Artysty

 1. Celem uniknięcie wątpliwości związanych z korzystaniem przez Artystę z Serwisu, Administrator poucza niniejszym Artystę, że:
  1. dodając swoje Produkty w Serwisie, Artysta prowadzi ich Prezentację za pośrednictwem Serwisu, występując w stosunku do użytkowników Serwisu jako Artysta lub Producent Produktów rękodzielniczych,
  2. prowadzenie Prezentacji za pośrednictwem Serwisu może zostać uznane za prowadzenie działalności gospodarczej w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
  3. Artysta odpowiedzialny jest za rozliczanie wszelkich zobowiązań publicznoprawnych związanych z prowadzoną za pośrednictwem Serwisu Prezentacją,
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie przez Artystę ciążących na nim obowiązków wynikających z ewentualnej sprzedaży Produktu prezentowanego w Serwisie. Administrator stwarza jedynie Administratorowi techniczne możliwości Prezentacji swoich Produktów.

 

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

  Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/polityka-prywatnosci/11

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie lub aktualizacji.
 2. Prawem właściwym dla stosunku prawnego między Administratorem a Artystą jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu przez Artystę będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Artysta, który posiada konto w Serwisie, zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do konta. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Artysty po zaakceptowaniu przez niego zmienionej treści Regulaminu.

 

Zapisz się aby otrzymać informacje o promocjach oraz nowościach.

Co kupić dziewczynie na walentynki 2022 - 10 inspiracji handmade Co kupić dziewczynie na walentynki 2022 - 10 inspiracji handmade
 • Używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Szczegóły znajdziesz w regulaminie serwisu.
 • Zamknij
^