RĘKODZIEŁO
Z POLSKI

Anna Kapias ceramika

Regulamin producenta

Anna Kapias ceramika

Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego https://malafabryczka.pl pomiędzy użytkownikami serwisu a następującym sprzedawcą:

Firma lub imię i nazwisko:
Anna Kapias
Adres:
Piasta 27
44-200 Rybnik
NIP:

 

Adres do ewentualnego zwrotu zakupionych produktów:
Piasta 27, 44-200 Rybnik

 

Sprzedawca jest twórcą produktów rękodzielniczych, które dodał w serwisie i które w swoim opisie znajdują wskazanie sprzedawcy jako ich producenta.

Status sprzedawcy: Osoba prywatna

 § 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Serwis Przelewy24 – serwis płatności internetowych wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: [email protected]. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 • Serwis PayPal - serwis płatności internetowych obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 • Serwis Mała Fabryczka – serwis internetowy dostępny pod adresem https://malafabryczka.pl,
 • Sprzedawca – Anna Kapias, adres: Piasta 27, 44-200 Rybnik, nip:

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Mała Fabryczka, możliwe jest zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów, które Sprzedawca dodał w Serwisie Mała Fabryczka i które posiadają w swoim opisie wskazanie Sprzedawcy jako ich producenta.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących.
 3. Wszystkie ceny produktów podane w Serwisie Mała Fabryczka są cenami brutto. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, ale mogą być prezentowane również w dolarach amerykańskich albo euro, w zależności od wyboru Kupującego. Niemniej jednak, ceną wiążącą dla Kupującego jest zawsze cena wyrażona w polskich złotych. Ceny w dolarach amerykańskich albo euro prezentowane są w wyniku przeliczenia cen w polskich złotych wg średnich kursów NBP. Płatność dokonywana przez Kupującego również dokonywana jest zawsze w polskich złotych, co oznacza, że jeżeli płatność dokonywana jest z rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż polski złoty, stosownego przeliczenia dokonuje bank, stosując przyjęty przez siebie kurs wymiany, a kurs ten nie musi odpowiadać kursowi wykorzystanemu przez mechanizm Serwisu Mała Fabryczka do zaprezentowania cen produktów w walucie innej niż polski złoty.

 

§ 3

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. dodać interesujący go produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” widoczny przy produkcie,
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. wybrać sposób wysyłki zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,
  4. podać kod rabatowy, jeśli Kupujący takowy posiada – z kodów rabatowych mogą korzystać wyłącznie Kupujący posiadający konto w Serwisie Mała Fabryczka, wobec czego przed skorzystaniem z kodu należy zalogować się do konta,
  5. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  6. podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, adres),
  7. zadecydować o chęci założenia konta w Serwisie Mała Fabryczka, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym – tylko, jeżeli Kupujący składa zamówienie nie będąc zalogowanym do swojego konta,
  8. podać ewentualne uwagi do zamówienia, jeśli Kupujący takowe posiada,
  9. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  10. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  11. zaakceptować regulamin Serwisu Mała Fabryczka – Kupujący powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z regulaminem Serwisu Mała Fabryczka i zaakceptować go tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami; akceptacja regulaminu Serwisu Mała Fabryczka jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia; jeżeli Kupujący składa zamówienie po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta w Serwisie Mała Fabryczka, nie zostanie mu wyświetlony checkbox z akceptacją regulaminu Serwisu Mała Fabryczka, ponieważ zaakceptował ten regulamin wcześniej, zakładając konto,
  12. zaakceptować niniejszy Regulamin - Kupujący powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  13. zadecydować o chęci otrzymywania newslettera Serwisu Mała Fabryczka, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym,
  14. kliknąć w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie i dokonującemu zakupu po zalogowaniu do tego konta zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający złożenie zamówienia. Użytkownik nieposiadający konta w Serwisie otrzyma wiadomość email o konieczności dodatkowej weryfikacji podanego podczas składania zamówienia adresu email wraz ze specjalnym linkiem do tej weryfikacji i musi w ten link kliknąć. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Producentem Produktów objętych zamówieniem. Użytkownik nieposiadający konta w serwisie powinien potwierdzić podany przez siebie adres email w ciągu 24 godzin, po tym czasie niepotwierdzone zamówienie może zostać potraktowane jako nieważne. Opłacenie zamówienia przez płatności elektroniczne zaraz po zakupie przy użyciu linku z komunikatu o złożonym zamówieniu jednoznaczne jest z poprawną weryfikacją adresu email.
 3. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane również na adres e-mail przypisany do zamówienia (podany w formularzu zamówienia lub przypisany do konta Kupującego w Serwisie Mała Fabryczka).
 4. Jeżeli Użytkownik wybrał elektroniczną płatność za zamówienie, w komunikacie oraz potwierdzeniu, o którym mowa w 2 i 3 powyżej, Użytkownik znajdzie link umożliwiający mu dokonanie płatności. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zamiast linku do płatności elektronicznej, zostaną udostępnione mu dane do wykonania przelewu. Użytkownik dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz Sprzedawcy. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w ciągu 7 dni od jego złożenia.

 

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący może wybrać formę dostawy zamówienia spośród możliwości udostępnianych przez Sprzedawcę. Możliwości te, wraz z ich kosztami, wskazane są w każdym opisie produktu dodanego w Serwisie przez Sprzedawcę oraz wyświetlane są na bieżąco w trakcie składania zamówienia przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zawsze zapewnia dostawę produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualna dostawa produktu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest tylko wtedy, gdy Sprzedawca wyraźnie zamieści taką informację w opisie produktu.
 3. Koszty dostawy zależą od wybranej formy dostawy i ponosi je Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określił w Serwisie Mała Fabryczka.
 4. Kupujący może wybrać formę płatności za zamówienie spośród możliwości udostępnianych przez Sprzedawcę. Możliwości te wskazane są w każdym opisie produktu dodanego w Serwisie przez Sprzedawcę oraz wyświetlane na bieżąco w trakcie składania zamówienia przez Kupującego.

 

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu i nadaniu przesyłki z zamówieniem do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki z zamówieniem do Kupującego.
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest każdorazowo w opisie zamawianego produktu. W przypadku zamówienia produktów o różnym czasie realizacji, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas realizacji przypisany do produktu spośród produktów objętych zamówieniem.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia, następuję etap dostawy zamówienia do Kupującego zgodnie z wybraną formą dostawy. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 6 ust. 6 Regulaminu lub za pośrednictwem systemu wiadomości w Serwisie (patrz § 6 ust. 6 regulaminu Serwisu Mała Fabryczka dla użytkowników).
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w zakładce “Zwrot towaru” przy opisie każdego produktu Producenta widocznego w Serwisie Mała Fabryczka, jak również dołączonego do wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Oświadczenie i odsyłany produkt powinien być kierowany na następujący adres: Piasta 27, 44-200 Rybnik.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://malafabryczka.pl/_public/files/Reklamacja.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na następujący adres: Piasta 27, 44-200 Rybnik.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

§ 8

Dane osobowe

  Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://malafabryczka.pl/strona/polityka-prywatnosci/11

 

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

Anna Kapias ceramika

Anna Kapias ceramika

0,00 (0 opinii)
Oceny 0,00
Produkty w sklepie 8
Sprzedane 10
Informacja o producencie
Kontakt z producentem

Zapisz się aby otrzymać informacje o promocjach oraz nowościach.

Co kupić dziewczynie na walentynki 2022 - 10 inspiracji handmade Co kupić dziewczynie na walentynki 2022 - 10 inspiracji handmade
 • Używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Szczegóły znajdziesz w regulaminie serwisu.
 • Zamknij
^